Trienke Meerstra – van der Berg
6 februari 1944 – 17 mei 2021

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Afscheidsdienst:

Op zaterdag 22 mei volgt u de dienst vanaf 13.30 uur. Klik op onderstaande knop om de plechtigheid te volgen. 

13 laatste groeten aan “Trienke Meerstra – van der Berg
6 februari 1944 – 17 mei 2021”

 1. Gecondoleerd met het verlies van jullie mem en beppe en veel sterkte toegewenst.

 2. Beste Rindert , femylje,
  Graach hearre wy by dy minsken dy’t diele yn jim fertriet en dy’t jim as bêrn en beppesezers grutte ûnderlinge leafde tawinskje.
  Yn it op,it stuit oesa wurdearre boek HET GESCHENK fan Edith Eger stiet:
  “ Mijn moeder wil ik bedanken voor haar wijsheid, voor hoe ze mij leerde de kracht in mijzelf te vinden. Dank je wel voor de kracht die je had om te zorgen in het gezin van je ouders, en het onze te voeden en te koesteren.
  Dank je wel dat je me hebt geinspireerd om mijn innerlijke middelen te ontdekken. Ik hou van je. Ik zal je nooit vergeten! “

  Ut erfaring wit ik hoe goed je it as broers en susters ha kinne yn sokke dagen fan rou. De ûnsin ferdwynt wat nei de achtergroun en we geane leaf en teer mei inoar om. Dat gunne we jim fan herten.

  Doede en Lies Wiersma.

 3. Gecondoleerd met het verlies van jullie mem en beppe.
  Veel sterkte voor nu en de komende tijd.

 4. Beste Rindert en Marinde,

  Gecondoleerd met het verlies van jullie moeder. Wij wensen jullie veel strekte met het verwerken van dit verlies

  Jaap en Dorenda

 5. Leave Rindert en famylje,
  Wy winskje jimme allegear hiel folle kreft en sterkte ta mei it hinnegean fan jimme leave mem en beppe.

 6. Leave Rindert en famylje,

  Ik winskje jim in soad krêft en sterkte ta no jim nei folle jierren fan striid en fertriet jim mem loslitte moatte. Jim mem blieuwt yn myn herinneringen bestean as in sterke, krachtige frou dy’t foar harren gesin troch it fjoer gie en derby harren sels faaks op it twadde plak sette.
  Leafs fan Baukje Veenstra

 7. Leave Rindert en famylje,

  Ik winskje jim in soad krêft en sterkte ta no jim nei folle jierren fan striid en fertriet jim mem loslitte moatte. Jim mem blieuwt yn myn herinneringen bestean as in sterke, krachtige frou dy’t foar harren gesin troch it fjoer gie en derby harren sels faaks op it twadde plak sette.
  Leafs fan Baukje Veenstra

 8. Gecondoleerd en veel sterkte toegewenst met het verlies van jullie mem en beppe.

  Mvg Akke Beerda
  Oranjestins

 9. Leave Rindert, Sjoerd, Wijke, Pieter, Eelze en alle oare neisten, wy winskje jimme in soad sterkte en krêft ta no’t jimme jim mem, skoanmem, beppe en suster definityf misse moatte.
  We tinke oan jimme.
  Dietrik en Jitske

 10. Lieve Eelze, Rindert,Sjoerd,Wijke,Pieter en familie, ik wil jullie heel veel sterkte wensen bij het verlies van jullie lieve moeder en beppe. In mijn herinnering een hele zorgzame, lieve vrouw waarbij je altijd welkom was. En een hele betrokken, actieve en fantastische beppe! Lieve allemaal, heel veel sterkte voor nu , en de komende tijd. Liefs Anneke

 11. Rindert, Marinde en verdere familie,
  Gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst met het verlies van jullie mem en beppe

 12. Gecondoleerd met Dit grote verlies van jullie Mem en Beppe. Veel sterkte.
  Harold en Jan-Dirk. Zoon van Sas en Durkje Streekstra-Meerstra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *