Dukke Pranger
10 febrewaris 1942 – 31 desimber 2021

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

14 laatste groeten aan “Dukke Pranger
10 febrewaris 1942 – 31 desimber 2021”

 1. met blijk van medeleven
  gecondoleerd met het verlies van jullie mem en beppe
  we wensen jullie sterkte hart groeten jaap en nel meerveld van der bij

 2. Fan herte kondolearre mei it ferlies fan jim mem en beppe, Dukke.
  In leave frou, ús freondin, is ferstoarn.
  Wy winskje jim in soad sterkte.
  In hertlike groet fan Bennie en Sjoerdtje Visser-van der Weg, Feanwâlden.

 3. Van harte gecondoleerd met het verlies van Dukke, jullie mem en beppe.
  Een fijn mens is heen gegaan!.
  We wensen jullie heel veel sterkte toe. Hartelijke groeten Taeke en Trineke van der Mei-van Dijk. Gytsjerk.

 4. Yn Omtinkens oan jimme Mem .Dukke
  Leave groet fan de aldste dochter
  Fan Pieter en Pietsje Zuidema

 5. Graach hearre we by dy minsken dy’t dielnimme yn jim fertriet om it ferlies fan jimme mem.
  Foar myn wurk ha ik Driesum yn 1962 ferlitten, dus ha Sy en ik 2o jier der tagelyk wenne.
  Ik kin my jim wurden moedich, wiis en leafdefol goed begripe. Se wie sa *sprankelend* en blier.
  Moai dat jim tankber foar har as mem binne. We winskje jim sterkte en gunne jim as bérn grutte leafde foar elkoar.
  En yndie: as Jezus seit: Heit oan jou hânnen betrou ik myn geast, dan meije wy fertroue * Veilig in Jezus armen.”
  Doede Wiersma.

 6. Beste Ruben en Ingrid/ Annelies en Sjoerd/ Gerwin en Marije en Levi/ Klaas. Gecondoleerd met het overlijden van Dukke het verlies van jullie moeder en grootmoeder.
  Heel veel sterkte toegewenst

 7. Gecondoleerd met het overlijden van jullie lieve mem en beppe.
  Als buurvrouw in het Sikkemahuis bewaar ik mooie herinneringen aan haar.
  Zij was een lieve, meelevende vrouw. Ik wens jullie troost toe van onze Hemelse Vader. Hartelijke groeten van Joukje Hoekstra, app. 8

 8. Gecondoleerd met het verlies van jullie mem en beppe.
  Heel veel sterkte allemaal.
  Diana Oost
  KSW Jokse 72.

 9. Lieve Familie.
  Ik wil jullie condoleren met het verlies van Dukke… Heel veel sterkte met dit grote verlies een plekje te geven…
  Ik ben blij dat ik haar gekend heb…!
  Hart. groeten,
  Matty van der Bij

 10. Lieve familie,

  Namens mijn moeder, mevrouw Plooij-Bosker, wil ik jullie van harte condoleren met het verlies van jullie moeder en oma Dukke. Gisteren heb ik mijn moeder in het verpleeghuis de kaart voorgelezen en herinneringen opgehaald met foto’s. Dukke kwam in ons gezin een poos helpen toen de jongste, Annette, was geboren. Later is ze ook nog komen logeren. Mijn moeder en zij raakten bevriend en hielden tot een paar jaar geleden nog contact met een jaarlijkse brief. Veel sterkte voor jullie,

  hartelijke groet,
  Els Plooij

 11. Beste familie,
  Gecondoleerd met het verlies van jullie mem en beppe.
  Veel kracht en sterkte toegewenst de komende tijd.
  Hartelijke groet,
  Jilly de Haan
  Kleinschalig wonen Bilgaard

 12. Gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder. We vinden het heel fijn dat we haar hebben leren kennen op onze groeigroep van de kerk.
  Veel groeten van Fokke en Astrid Kamminga

 13. Leave bern, ek lans disse wei noch myn hêrtlike dielnimming mei it ferstjerren fan jimme mem op 31 decimber 2021. Folle sterktme ! Har libben waer har te swier om te dragen, mem seach der och sa nei ut om yn de himel te wêzen. De Heere hawt har wei nam, om foar altyd by Him te wêzen, sa as Jezus aeit yn Johannes 11: Wie in Mij gelooft zal leven zal leven, ook wanneer je sterft. Want een ieder die in Mij gelooft zal nooit sterven. Hiel mooi sa as jimme alles fersoarge hawwe. It ôfskie yn de rouwkeamer, De rouwbrief en de litergy. Hielendal sa as mem it sels opskreun hy. Een mooie dank-tsjinst mei wurden fan hoop en vertrouwen yn it sjongen fan: Ik wandel in het licht met Jezus. As lêste it dragen fan de baar ut de tsjerke en op it begraafplak nei har lêste rêstplak njonken de tsjerke. Blommen as ôfskie op de kist. Indrukwekkend en emotioneel ! Een weardig ôfskie fan jimme leave mem ! Leave groetnis heit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *