Dirk Steegstra
29 januari 1930 – 15 april 2022

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Afscheidsdienst:

Op donderdag 21 april volgt u de plechtigheid vanaf 13.30 uur. Klik op onderstaande knop om de plechtigheid te volgen.

 

Een laatste groet aan “Dirk Steegstra
29 januari 1930 – 15 april 2022”

  1. Leave famylje,
    Hjirby myn oprjochte dielnimming by it fersterjen fan jimme heit, pake en oerpake. Ik haw him in pear kear troffen by Anne en Tjitske , doe’t ik noch yn Dokkum wenne, en ik hie in noflik petear mei him. Ik winskje jim in soad sterkte om dit gemis en fertriet in plak te jaan.

    Ik haw sjoen nei de útfearttsjinst en ik wie ûnder de yndruk. Tige ynteger en goed. It wie lang lyn dat ik yn ‘e tjserke fan Eanjum west hie. De ienfâld en it oargelspel diene my goed. En moai dat de famylje it yn it Frysk die. Bêste groet út Torcy, Frankryk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *